Bekijk winkelwagen

Accessoires Rollator TRACK en INDOOR
Accessoires Rollator TRACK en INDOOR

Algemene voorwaarden 2MOBILITY B.V.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden 2MOBILITY B.V.”.
 2. 2MOBILITY: 2MOBILITY B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnaam “WheelzAhead”, gevestigd aan de Gantelweg 17, 4286EH te Almkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76979148.
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie 2MOBILITY een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Partijen: 2MOBILITY en de wederpartij gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: iedere tussen 2MOBILITY en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee 2MOBILITY zich tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen 2MOBILITY en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van 2MOBILITY en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel als bedoeld in lid 9 dan wel een ander platform dat als georganiseerd systeem voor verkoop op afstand kan worden aangemerkt. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door 2MOBILITY geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van 2MOBILITY op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst sluit.
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door 2MOBILITY aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder uiteenlopende persoonlijke hulpmiddelen en accessoires begrepen kunnen zijn.
 9. Webwinkel: wheelzahead.eu als service naar eindgebruikers omtrent (accessoires van) de Wheelzahead-producten.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 2MOBILITY en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van 2MOBILITY is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van 2MOBILITY kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog worden herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de webwinkel, reeds betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden, zal 2MOBILITY zorgdragen voor terugbetaling uiterlijk een werkdag na de herroeping.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van 2MOBILITY dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van 2MOBILITY dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 2MOBILITY nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van 2MOBILITY door de wederpartij is aanvaard en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. Indien aan de bestelling van de wederpartij geen concreet aanbod van 2MOBILITY vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat 2MOBILITY een schriftelijke bevestiging van de bestelling aan de wederpartij heeft verstrekt. Indien 2MOBILITY de wederpartij een schriftelijke bevestiging van de order verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de bestelling juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij binnen 48 uur na ontvangst daarvan ter zake de inhoud van de bevestiging bij 2MOBILITY schriftelijk heeft geklaagd.
 6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van 2MOBILITY, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 2MOBILITY anders aangeeft.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten door of namens de consument, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • een overeenkomst op afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door 2MOBILITY aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij 2MOBILITY. Zo spoedig mogelijk nadat 2MOBILITY in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal 2MOBILITY de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan 2MOBILITY retourneren.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. 2MOBILITY is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betaling.
 5. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 7. 2MOBILITY zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door 2MOBILITY zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is 2MOBILITY niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door 2MOBILITY aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. De wederpartij kan in het kader van dropshipping een derde aanwijzen bij wie de producten zullen worden afgeleverd.
 2. 2MOBILITY bepaalt de wijze van verpakking en verzending van de producten.
 3. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij dan wel de derde als bedoeld in lid 1, op het moment dat de producten door of namens de wederpartij c.q. de derde in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te (doen) nemen en de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan 2MOBILITY verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien 2MOBILITY als gevolg van een aan de wederpartij dan wel een derde als bedoeld in lid 1, toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de producten op het moment van beoogde aflevering in ontvangst zouden zijn genomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Deze kosten kunnen, niet-limitatief bedoeld, betreffen, naar redelijkheid vast te stellen kosten van opslag van de producten en eventuele extra kosten in verband met meerdere afleverpogingen.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, streeft 2MOBILITY ernaar om bestelde producten die voorradig zijn, binnen 24 uur na totstandkoming van de overeenkomst te verzenden, weekend- en officiële feestdagen uitgezonderd. Doorgaans wordt een bestelling die op werkdagen vóór 12.00 uur is geplaatst, de volgende werkdag geleverd, met dien verstande dat voor leveringen buiten de Benelux, doorgaans een leveringstermijn van twee tot drie werkdagen geldt. Op de hier vermelde leveringstermijnen zijn de volgende leden van dit artikel onverkort van toepassing.
 2. 2MOBILITY spant zich in de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van 2MOBILITY treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij 2MOBILITY schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen 2MOBILITY zijn leveringsverplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. De leveringstermijnen waartoe 2MOBILITY zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat 2MOBILITY alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door 2MOBILITY te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij zijn bestemd, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en 2MOBILITY is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; 2MOBILITY is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. 2MOBILITY garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. 2MOBILITY en zijn toeleveranciers verlenen de wederverkoper het recht gebruik te maken van de eventuele merknamen van 2MOBILITY c.q. zijn toeleveranciers, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoop van de producten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van 2MOBILITY met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de eventuele merknamen van 2MOBILITY c.q. zijn toeleveranciers anders dan bedoeld in de vorige zin, is voorafgaande schriftelijke toestemming van laatstbedoelde partijen vereist.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van 2MOBILITY of zijn toeleveranciers.
 6. De wederverkoper is verplicht om de door 2MOBILITY dan wel zijn toeleveranciers gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederpartij niet toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient zij daarvan bij, althans onverwijld na de levering mededeling te doen aan 2MOBILITY. Indien aflevering aan een derde geschiedt, staat de wederpartij ervoor in dat deze derde de vorenbedoelde verplichtingen jegens de wederpartij nakomt, waarna de wederpartij onverwijld mededeling aan 2MOBILITY doet van eventuele tekortkomingen van 2MOBILITY.
 2. In geval van gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar konden zijn, dient de wederpartij daarvan binnen vijf dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan 2MOBILITY.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij 2MOBILITY is geklaagd.
 4. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, vloeit ervoor 2MOBILITY uit een dergelijke reclame geen enkele verplichting voort.
 5. Reclames van(wege) de wederpartij schorten haar betalingsverplichtingen nimmer op, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | RETOUREN

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel laat het bepaalde in artikel 4 onverlet.
 2. Retourzendingen worden, onverminderd het bepaalde in lid 4, slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van 2MOBILITY geaccepteerd en in ontvangst genomen. Retourzendingen dienen te worden aangemeld per e-mail ([email protected]). Retourzendingen geschieden voor rekening van de wederpartij. Bij retourzending dient de wederpartij de aanwijzingen van 2MOBILITY met betrekking tot de afhandeling van retourzendingen van de betreffende producten op te volgen.
 3. Indien en voor zover aan de retournering van de producten geen tekortkoming van 2MOBILITY ten grondslag ligt, is 2MOBILITY gerechtigd een restocking-fee van 25% te berekenen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
 4. Beschadigde retourzendingen alsmede retourzendingen in niet originele staat of verpakking, worden niet geaccepteerd en zullen op kosten van de wederpartij worden teruggezonden.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. De wederpartij dan wel eindgebruiker van de producten maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant of importeur van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, met dien verstande dat 2MOBILITY op rollators een garantie verstrekt van twee jaar en een door 2MOBILITY, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens 2MOBILITY kunnen doen gelden (non-conformiteit). De eventueel toepasselijke fabrieksgarantie is doorgaans vermeld in de met de producten meegeleverde gebruikshandleiding.
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen (fabrieks)garantievoorwaarden, vervalt elke aanspraak op garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan 2MOBILITY of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege 2MOBILITY.
 3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van de wederpartij op grond van wanprestatie of welke andere grondslag dan ook.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. 2MOBILITY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheid dat 2MOBILITY door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn (leverings)verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien 2MOBILITY bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de bestelling afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 2MOBILITY is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst 2MOBILITY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door 2MOBILITY in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is 2MOBILITY gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft gesteld.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 2MOBILITY uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die 2MOBILITY ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien 2MOBILITY de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die 2MOBILITY op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door 2MOBILITY uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door 2MOBILITY vermelde bedragen exclusief btw en overige heffingen van overheidswege, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. Portovrije levering geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bij aflevering binnen de Benelux en Duitsland van bestellingen met een bestelbedrag vanaf € 300,- exclusief btw. In geval van een lager bestelbedrag bedragen de verzendkosten voor levering binnen de Benelux en Duitsland € 10,-, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten ten aanzien van andere landen dan de Benelux en Duitsland worden uitdrukkelijk overeengekomen.
 2. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs uitdrukkelijk vermeld, inclusief btw en eventuele verzendkosten.
 3. 2MOBILITY is steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen toepassing vinden ten aanzien van reeds tot stand gekomen overeenkomsten, evenmin als voor de gevallen waarin 2MOBILITY zich jegens de wederpartij uitdrukkelijk heeft verbonden tot vaste prijsafspraken die gelden voor een bepaalde periode. Voor bestellingen geplaatst na afloop van een uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen periode waarbinnen vaste prijsafspraken gelden, is 2MOBILITY gerechtigd zijn prijzen te wijzigen.
 4. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is 2MOBILITY gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling worden voldaan, met dien verstande dat 2MOBILITY een consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 5. Betaling dient te geschieden op de daartoe door 2MOBILITY aangewezen wijze. In geval van betaling middels overboeking, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de overigens door 2MOBILITY op de factuur voorgeschreven wijze.
 6. 2MOBILITY is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van 2MOBILITY, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 10, is 2MOBILITY na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan 2MOBILITY kan worden toegerekend.
 3. 2MOBILITY is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten, waaronder mede begrepen schade ontstaan als gevolg van een oorzaak of omstandigheid als bedoeld in artikel 10.2.
 4. 2MOBILITY draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 5. 2MOBILITY is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht 2MOBILITY jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is 2MOBILITY te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient 2MOBILITY daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van 2MOBILITY ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van 2MOBILITY is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 2MOBILITY betrekking heeft.
 8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens 2MOBILITY bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 10. De wederpartij vrijwaart 2MOBILITY van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan 2MOBILITY toerekenbaar is.
 11. De aansprakelijkheid beperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van 2MOBILITY.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van 2MOBILITY totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens 2MOBILITY is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 2MOBILITY in haar magazijn of opslagplaats te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht 2MOBILITY hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan 2MOBILITY of door 2MOBILITY aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. 2MOBILITY is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te (doen) nemen. De wederpartij dient 2MOBILITY op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat 2MOBILITY de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van zijn eigendomsrechten staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door 2MOBILITY dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de veronderstelde tekortkoming van 2MOBILITY heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij 2MOBILITY.
 2. Bij 2MOBILITY ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 17. | VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien de wederpartij zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven of andere commerciële berichtgeving van 2MOBILITY heeft aangemeld, zal 2MOBILITY de in het kader daarvan door de wederpartij opgegeven e-mailadres uitsluitend verwerken om de wederpartij de gevraagde berichten te kunnen versturen. Indien de wederpartij eens een overeenkomst met 2MOBILITY heeft gesloten, mag 2MOBILITY de wederpartij evenwel zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op, of relevant zijn voor, de producten die eerder door de wederpartij van 2MOBILITY zijn afgenomen. De wederpartij kan zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van de wederpartij door 2MOBILITY conformeert 2MOBILITY zich aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De wijze waarop 2MOBILITY verder persoonsgegevens van de wederpartij verwerkt, is beschreven in het privacybeleid dat op de website van 2MOBILITY is geopenbaard.

 

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 2MOBILITY aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

Waarom bestellen bij Wheelzahead?

 • Gegarandeerd het beste advies
 • Altijd een dealer bij u in de buurt
 • Een ruime keuze aan accessoires
 • Veilig betalen
 • Niet goed? Geld terug!
Accessoires Rollator TRACK en INDOOR

Gratis brochure

Download onze digitale brochure

Download de laatste brochure

Klik hier voor meer info

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »